Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Rimpelconsult: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Rimpelconsult gevestigd te Amsterdam, Oudezijds Achterburgwal 132, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 332 78046;
 2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Rimpelconsult en de patiënt die via de website tot stand komt;
 3. Patiënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf waarmee Rimpelconsult een overeenkomst is aangegaan;
 4. product: het product of de behandeling die op de website wordt aangeboden;
 5. website: de website https://rimpelconsult.nl/, die door Rimpelconsult wordt beheerd.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Rimpelconsult en de patiënt.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Rimpelconsult vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien Rimpelconsult niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rimpelconsult in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbod

 1. Het aanbod van Rimpelconsult is vrijblijvend.
 2. Speciale aanbiedingen via website, nieuwsbrief of sociale media van Rimpelconsult gelden zolang de voorraad strekt.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, in het aanbod op de website of in e-mailberichten binden Rimpelconsult niet.
 4. De producten en diensten die op de website of andere media worden aangeboden kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden.

Artikel 4: Website

 1. Rimpelconsult garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 2. Rimpelconsult is te allen tijde gerechtigd zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 5: Gebruiksvoorwaarden

 1. Bij gebruik van de website dient de patiënt zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. Het is de patiënt niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 3. Het is de patiënt niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Rimpelconsult of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6: Prijzen

 1. De op de website vermelde prijzen voor producten en diensten zijn inclusief btw.
 2. Rimpelconsult heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd zonder vooraankondiging aan te passen.

Artikel 7: Plaatsen van bestelling via de website

 1. De mogelijkheid om via de website van Rimpelconsult bestellingen te doen bij derden is een gratis service, waarbij de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de bestelling ligt bij de derde partij waarnaar de website verwijst..

Artikel 8: Betaling

 1. Alle behandelingen en producten die rechtstreeks bij Rimpelconsult worden afgenomen worden contant of via pinbetaling voorafgaand aan de behandeling of levering voldaan.
 2. Rimpelconsult heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de pinautomaat veilig te laten verlopen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Rimpelconsult kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant.
 2. Rimpelconsult is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rimpelconsult is uitgegaan van door de patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Rimpelconsult is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 4. Indien Rimpelconsult aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rimpelconsult beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Rimpelconsult gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Rimpelconsult beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Rimpelconsult of een van haar ondergeschikten.

Artikel 10: Overmacht

 1. Rimpelconsult is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rimpelconsult geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rimpelconsult niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Rimpelconsult; het verbranden van middelen van vervoer van Rimpelconsult of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
 2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Rimpelconsult.

Artikel 11: Klantenservice

 1. Voor vragen over de behandeling, tevoren of achteraf, of het indienen van een klacht, kan de patiënt contact opnemen met Rimpelconsult via het telefoonnummer: 020-4231303 of per mail”info@rimpelconsult.nl of via het maken van een afspraak om  langs te komen op het adres Oudezijds Achterburgwal 132, 1012 DV Amsterdam.
 2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de patiënt kenbaar gemaakt binnen welke termijn de patiënt een antwoord kan verwachten.
 3. Bij Rimpelconsult ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Rimpelconsult binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de patiënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Voor moor informatie over de klachten- en geschillenprocedure zie de pagina op de website hierover.

Artikel 16: Privacy

 1. Rimpelconsult verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacystatement dat op de website staat.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen Rimpelconsult en de patiënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Rimpelconsult worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rimpelconsult gevestigd is. De patiënt heeft 1 maand de tijd nadat Rimpelconsult zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.